Privacyverklaring

Algemeen
Deze uitgebreide privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Petach van Karin van Beek.
Door middel van deze privacyverklaring wordt inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Karin van Beek is als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt haar bij klachten of vragen benaderen via mailadres karinvanbeek@petach.nl
Op de verwerking van persoonsgegevens is per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.
Wij verwerken alleen de volgende persoonsgegevens van u:

   - Uw volledige naam
   - Email-adres
   - Mobiel telefoonnummer

Verwerking van persoonsgegevens
Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en wissen van persoonsgegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om met volgende doelen:

   - Administratieve doeleinden
   - Contactmogelijkheden, waaronder nieuwsberichten
   - Informeren middels teksten van stiltedagen

Derden
Wij verstrekken uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben.
Ook met betrekking tot derde partijen zullen wij maatregelen treffen, indien dat van toepassing is. Zo zullen wij indien van toepassing met de derde partij die uw gegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst (AVG) sluiten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.
Op dit moment is er geen sprake van een derde partij.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.
Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Karin van Beek via email-adres karinvanbeek@petach.nl